ដំណោះស្រាយ ស្លាកពណ៌ស

ដំណោះស្រាយ កាស៊ីណូ White Label គឺជាវិធីដែលមានសុវត្ថិភាពបំផុតក្នុងការ ចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មហ្គេមអនឡាញដែលត្រូវបានដំណើរការក្រោមនីតិបុគ្គល និងអាជ្ញាបណ្ណរងរបស់យើង។ កាស៊ីណូ White Label រាប់បញ្ចូលការអភិវឌ្ឍន៍ និងការកំណត់រចនា សម្ព័ន្ធពេញលេញនៃវេទិកា កាស៊ីណូ អនឡាញ។
Image

បំពេញហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធហ្គេមអន
ឡាញនៅពេលតែមួយ


 • ឧបករណ៍ផ្សព្វផ្សាយ

  ជួយទាក់ទាញ និងរក្សាអ្នកលេង

 • ដំណោះស្រាយការប្រកួត កីឡាផ្សេងៗ

  ការប្រកួតកីឡាផ្សេងៗច្រើនប្រភេទសម្រាប់ហ្គេមកាស៊ីណូ

 • ឧបករណ៍សម្រាប់ហ្គេម

  ជំរុញអ្នកលេងឱ្យមានការចូលរួម និងការរក្សាអ្នកលេង

 • ត្រៀមសម្រាប់ធ្វើការទូទាត់

 • ការគាំទ្រជារហូត

  មានក្រុមចាំជួយអតិថិជនដែលមានការប្ដេជ្ញាចិត្ដខ្ពស់

 • ការដាក់ពង្រាយរហ័ស

  ការបញ្ចូលយ៉ាងរហ័សនូវមាតិកាហ្គេម ច្រកផ្លូវបង់ប្រាក់ កម្មវិធីផ្នែកទន់នៃភាគីទីបី...

មាន សំណួរទេ?

ទាក់ទងសាកសួរព័ត៌មានបន្ថែម។
ទាក់ទងមកពួកយើង